Τμήματα Χημείας

  • Πανεπιστημίου Πατρών
  • Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Departments of Chemistry at

  • University of Patras
  • Aristotle University of Thessaloniki
  • University of Ioannina
  • National Kapodistrian University of Athens

 

 

 

Ελληνικά

 

English